TT-Smart Traffic AI
– นับรถพร้อมแยกประเภทรถยนต์
– จับรถที่เข้าพื้นที่หวงห้ามที่กำหนด
– จับรถที่วิ่งตัดเส้นที่กำหนด แนวรั้ว กำแพง
– จับรถที่เคลื่อนออกจากพื้นที่ที่กำหนด – จับรถย้อนศร