Datasheet : Program

โปรแกรมตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์

โปรแกรมจับป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์

โปรแกรมตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์แบบอัตโนมัติ

โปรแกรมตรวจจับรถขับทับเส้นทึบ

โปรแกรมตรวจจับรถยนต์ฝ่าไฟแดง

โปรแกรมนับจำนวนรถอัจฉริยะ

โปรแกรมตรวจจับและรู้จำใบหน้า

โปรแกรมบันทึกใบหน้า

ระบบบันทึกข้อมูลพื้นที่อาชญากรรม

โปรแกรมวิเคราะห์ภาพอัจฉริยะ

Datasheet : Recommended Server Specs