fbpx

เมืองซานฟรานซิสโกออกกฎ หน่วยงานรัฐจะตรวจจับใบหน้า

เมืองซานฟรานซิสโกออกระเบียบการใช้เทคโนโลยีติดตามบุคคล (surveillance technology) บังคับให้หน่วยงานรัฐภายใต้การดูแลของเมืองทั้งหมดรวมถึงตำรวจ ต้องมาขออนุญาตใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ และผ่านกระบวนนการอนุญาตที่ชัดเจนขึ้น

การใช้เทคโนโลยีในประกาศนี้บังคับไว้กว้างขวาง ตั้งแต่ กล้องวงจรปิด, ระบบอ่านป้ายทะเบียน, ระบบจดจำใบหน้า, กล้องติดตัวเจ้าหน้าที่ (body camera), การเก็บดีเอ็นเอ, ข้อมูลชีวมิติอื่นๆ, ไมโครโฟนจับตำแหน่งเสียงปืน, และระบบจับตำแหน่งโทรศัพท์ด้วยการจำลองเสาสัญญาณโทรศัพท์

ประกาศนี้ไม่ได้ห้ามใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ แต่เพิ่มกระบวนการและความรับผิดชอบในการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้เพิ่มเติม โดยกระบวนการระบุไว้ในเอกสาร Surveillance Technology Policy เริ่มตั้งแต่การจัดทำประชาพิจารณ์, ขออนุมัติจากกรรมการเมือง และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็ต้องทำรายงานประจำปีรายงานถึงผลกระทบและประสิทธิภาพในการลดอาชญากรรมของเทคโนโลยีเหล่านั้น

ประกาศนี้มีผลเฉพาะหน่วยงานภายใต้กำกับของเมืองเท่านั้น หน่วยงานรัฐบาลกลางเช่นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในสนามบินไม่ได้รับผลกระทบจากประกาศนี้

ระบบที่ทำงานอยู่ก่อนแล้วต้องรวบรวมส่งกรรมการเมืองภายใน 60 วันนับจากนี้

 

 

เครดิตข้อมูลข่าวโดย :  https://www.blognone.com

 

 

Leave a Reply