โปรแกรมวิเคราะห์ภาพอัจฉริยะ (Smart Video Content Analytic) เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถตรวจจับ และวิเคราะห์ภาพปัจจุบัน (Real-time Video Analytics Software) จากกล ้องวงจรปิด เพื่อตรวจจับและแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ต้องการตรวจสอบให ้ผู้ใช้งานระบบกล้องวงจรปิดสามารถใช้งานระบบได ้ รองรับระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนระบบ (Backup and Restore) พร้อมทั้งมีการเก็บสำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติ (Automatic
Archiving) สามารถตั้งช่วงเวลาในการตรวจจับ ่ (Rule Scheduling) และระบบสามารถตรวจจับภาพบุคคลวัตถุ และยานพาหนะได ้ตามเงื่อนไขหลักต่อไปนี้
• ตรวจจับการเคลื่อนไหวในบริเวณที่กำหนด
• ตรวจจับการเคลื่อนไหวข้ามเสนที่ขีดไว้
• ตรวจจับฝูงชน/ตรวจจับจำนวนของกลุ่มคน
• ตรวจจับการเดินวนไปวนมาในพื้นที่ของบุคคล ที่จะสงผลไปถึงพฤติกรรมอันมีพิรุธก่อนกระทำความผิด
• จับวัตถุต้องสงสยในบริเวณที่กำหนด
• ตรวจจับการสูญหายหรือเคลื่อนย้ายของทรัพย์สิน
• ตรวจจับการจอดในพื้นที่ห้ามจอด
• ตรวจจับความเร็วเฉลี่ยในบริเวณที่กำหนด รวมถึงแจ้งเตือนเมื่อยานพาหนะมีความเร็วมากกว่าหรือต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว ้

คุณสมบัติของระบบ (Software Specification)

• สามารถแจ ้งเตือนหรือรายงานไปยัง VMS และแสดงผลที่หน้าจอ Video Wall หรือ Workstation
• มีกลไกการเรียนรู้สภาพแวดล ้อมให ้ระบบลดความผิดพลาดจากสัญญาณเตือนที่ประมวลผลพลาด
• สามารถตรวจสอบความผิดปกติองกล้อง เช่น หยุดทำงาน หรือขาดการเชื่อมต่อได ้
• สามารถจับการบุกรุกการเข้ามาในพื้นที่เฝ้าระวังได ้
• สามารถตรวจจับวัตถุหรือบุคคลที่ผ่านเข้าออกบริเวณได ้
• สามารถตรวจจับทิศทางการเคลื่อนที่ เช่น เดิน หรือขับรถย้อนศรได้
• สามาถตรวจจับการเคลื่อนที่แบบลักษณะป้วนเปี้ยนเดินไปมาในบริเวณที่กำหนดได ้
• สามารถวิเคราะห์ดูความหนาแน่นของวัตถุหรือคน ว่าในกรอบพื้นที่มีมาก น้อย ปานกลางได้
• สามารถนับจำนวนวัตถุ เช่น รถ หรือ คน
• สามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่น คน หรือรถยนต์ที่มีการเคลื่อนที่เร็วกว่าปกติได ้
• สามาถตรวจการลืมวัตถุสงของได ้
• มีระบบลดความผิดพลาดจากสัญญาณเตือนที่ประมวลผลพลาดจากสภาพแวดล้อมซึ่งไม่อาจควบคุมได ้ ได ้แก่
> การเปลี่ยนแปลงแสงและเงา ทั้งจากแสงไฟฟ้าและแสงจากธรรมชาติ
> การสะท้อนแสงจากผิวน้ำในชวงเวลาต่างๆ
> การโบกสะบัดของกิ่งก้านใบของต้นไม ้
• สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง มนุษย์ ยานพาหนะ หรือวัตถุอื่นๆ เพื่อการแยกแยะสิ่งที่กำลังให ้ทำการตรวจจับ
• รองรับการประมวลผลได ้ตั้งแต่เครื่องแม่ข่ายเดียว หรือหลายเครื่อง เป็นทั้งแบบรวมศูนย์และกระจายศูนย์
• โปรแกรมพัฒนาขึ้นมามีเทคโนโลยีที่สามารถใชงานในที่ชุมชน มีคนจำนวนมากในพื้นที่เปิดโล่งได ้
• มีประสทธิภาพในการใช้งานจริงได้รับการยอมรับและใช้งานแล้วในหลายๆ ประเทศ
• ความสามารถตรวจจับการบุกรุกเข้าพื้นที่ควบคุมหรือเขตหวงห้าม (Intrusion Detection and Perimeter Protection)
> แจ้งเตือนเมื่อมีบุคคลเข้ามาบนถนนที่ห้ามมีคนเดือน เช่น บนมอเตอร์เวย์ ทางด่วน หรือในอุโมงค์ที่มีรถผ่านเข้า – ออก เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
> สามารถตรวจจับยานพาหนะที่ขับรถทับเสนห้ามเปลี่ยนช่องทาง หรือทับเลนรถบัส รถประจ ำทาง
> สามารถตรวจจับผู้บุกรุกหรือพาหนะที่ฝ่ าฝืน เข้าไปในพื้นที่หวงห้าม หรือในสถานที่มีการเฝ้าระวัง
> สามารถตรวจจับยานพาหนะที่ขับขี่รถย้อนศร
• สามารถทำการวิเคราะห์พฤติกรรมลักษณะต้องสงสยั เช่น การเดินเคลื่อนที่แบบไม่น่าไว้ใจ เช่น เดินป้วนเปี้ยนไปมา
• ความสามารถในการบริหารจัดการฝูงชน หรือยานพาหนะ ได้แก่
> วิเคราะห์ความหนาแน่นของผูงชน หรือยานพาหนะ ดูความแออัดหรือความคับคั่งของรถบนถนน และแจ้งเตือนเมื่อสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว ้
> นับจำนวนยานพาหนะที่วิ่งผ่านไปมา หรือจ านวนคนในพื้นที่
> เก็บข ้อมูลทางสถิติของความคับคั่งการจราจรบนถนนสำคัญ หรือปริมาณคนเข้าออกบริเวณ เช่น วงเวียนหน้าอาคาร
และประตูหน้าโครงการ แล้วออกรายงานลำดับความคับคั่งที่สุดของวัน/สปดาห์
• ความสามารถในการตรวจจับวัตถุหรือสงผิดปกติที่ปรากฎขึ้นแบบไม่เคลื่อนไหว ( Non-Motion Detect) ได ้แก่
> ตรวจจับวัตถุสิ่งของ หรือทรัพย์สินที่ถูกขโมยไป โดยมีการแจ้งเตือนเมื่อสิ่งนั้นหายไป โดยยังคงทำการตรวจจับได ้ แม้ว่าภาพของวัตถุนั้นอาจถูกบดบังเพียงบางส่วนหรือทื้งหมด
> สามารถย้อนภาพกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์เพื่อหาผู้กระทำ
> ตรวจจับยานพาหนะที่จอดฉุกเฉิน เช่น รถเสีย หรือมีเหตุรถชนทำให ้การจราจรติดขัด
> ตรวจจับรถยนต์ในบริเวณห้ามจอดรถ เช่น แนวขอบขาวแดง
• สามารถตรวจจับวัตถุสงของที่ถูกวางทิ้งในที่สาธารณะ ในสภาพแวดล้อมท่ามกลางฝูงชน (Abandoned Object in a Crowded Environment)
> สามารถตรวจจับวัตถุหรือสงของต้องสงสัยที่ถูกวางทิ้งไว ้ในที่ที่มีกลุ่มคนแออัดได ้
> สามารถกำหนดให้มีการเฝ้าจับวัตถุสิ่งต้องสงสัยที่ตรวจพบ และการแจ้งเตือนเมื่อถูกทิ้งไว ้เป็นระยะเวลานานผิดปกติได ้มากกว่า 5 นาที โดยยังคงการตรวจจับได ้ แม ้ว่าภาพของวัตถุนั้นอาจถูกบดบังเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด
> สามารถย้อนภาพกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์เพื่อหาผู้กระทำ
> สามารถแจ้งเหตุการณ์ในกรณีที่มีการตรวจจับได ้ว่ามีเหตุการณ์ที่วัตถุในภาพถูกวางทิ้งไว ้ถูกหยิบหรือขโมยไป เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์มีวัตถุมากกว่า 1 ชิ้น ( Multi-Object) โปรแกรมต้องสามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์ทั้งหมดและสามารถเลือกชี้ไปที่วัตถุแต่ละชิ้นเพื่อย้อนไปดูเหตุการณ์นั้นๆ และใช้เป็นหลักฐานได ้ว่าวัตถุดังกล่าวถูกนำเข้ามา หรือถูกหยิบออกไปโดยบุคคลใด
• ในกรณีที่ใช้งานร่วมกับโปรแกรมตรวจจับใบหน้าบุคคล (Face Recognition) เมื่อโปรแกรมแสดงภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจับภาพบุคคลต้องสงสยได ้ โปรแกรมจะต้องสามารถเก็บภาพใบหน้าไว ้อ้างอิง เพื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลประวัติบุคคลที่มีอยู่ หรือตั้งค่ากำหนดให ้เป็นบุคคลที่ต้องสืบค้น เพื่อตรวจสอบได ้ว่าบุคคลดังกล่าวปรากฎตัวจากที่ไหน เมื่อเวลาใด ทั้งก่อนและหลังเหตุการณ์
• สามารถเชื่อมต่อเพิ่มเติม VCA server เข้ากับระบบ NVR เพื่อทำ Video Forensic ที่สามารถทำการติดตามภาพเหตุการณ์ย้อนหลังผ่านกล้องวงจรปิดหลายตัว เพื่อแสดงความต่อเนื่องของเหตุการณ์ที่ต้องการตรวจสอบเป็นพิเศษ เช่น แสดงภาพเหตุการณ์บุคคลลืมของ หรือแสดงภาพเหตุการณ์ของผู้เก็บของ ว่าผ่านไปยังกล้องวงจรปิดตัวใดบ้าง โดยสามารถทำการ re-search จากภาพต้นแบบในภาพกล้องวงจรปิดได้

โปรแกรมวิเคราะห์ภาพอัจฉริยะ (Smart Video Content Analytic : VCA Server)

  • โปรแกรมวิเคราะห์ภาพอัจฉริยะ แบบ 1 License  : ราคา 29,000 บาท
    โครงสร้างของราคา ขึ้นอยู่กับจำนวนการสั่งซื้อ ความสามารถที่ต้องการ และการเชื่อมต่อระบบอื่นๆ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

โปรแกรมสืบสวนสอบสวนวิเคราะห์ภาพย้อนหลังอัจฉริยะ (Smart Video Forensics : Forensics Search)

  • โปรแกรมวิเคราะห์ภาพอัจฉริยะ แบบ 1 License  : ราคา 29,000 บาท
    โครงสร้างของราคา ขึ้นอยู่กับจำนวนการสั่งซื้อ ความสามารถที่ต้องการ และการเชื่อมต่อระบบอื่นๆ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายเพื่อเดมโม่โปรแกรมได้ที่ 0623656463